Terug naar de homepage

Nuttige downloads
Formulieren
Koopsompolissen
Verdere dienstverlening
Werkwijze AOV advisering
    Wat is retourprovisie?    Wat en wie is MedFinD?    Voor wie is MedFinD?    Neem contact op
Printervriendelijke versie afdrukken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Keuzes die gemaakt moet worden tijdens het adviestraject inzake de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor wie?

Wanneer de zelfstandig medicus ziek of arbeidsongeschikt wordt, heeft hij/zij geen recht op een sociale voorziening van overheidswege. De medicus die arbeidsongeschikt wordt, is volledig aangewezen op zijn/haar arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wat biedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Het huidige inkomen uit arbeid kan worden beschermd door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering zorgt voor een vervangend inkomen wanneer u door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunt werken. De verzekering heeft tot doel een periodieke uitkering te verlenen bij derving van inkomen door verzekerde ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Met de uitkering uit deze verzekering kunt u het eerste jaar overbruggen en de (lage) uitkering voor de daaropvolgende jaren aanvullen. De vuistregel voor het te verzekeren bedrag is 80% van het inkomen met een maximum bedrag per dag. De premie die hiervoor wordt betaald, kan fiscaal gezien volledig ten laste van winst uit onderneming worden gebracht. Indien een uitkering op basis van deze verzekering wordt ontvangen, zal deze over het algemeen fiscaal belast zijn.

Welke keuzes moeten worden gemaakt?
Een aantal belangrijke items komen aan bod bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering:

 • de hoogte van de verzekerde bedragen;

 • arbeidsongeschiktheidscriterium;

 • tariefvormen;

 • eigen risico termijn;

 • eindleeftijd van de verzekering;

 • overige polisvoorwaarden.

 1. Hoogte van de verzekerde bedragen
  De hoogte van de verzekerde bedragen is afhankelijk van het inkomen. Veelal wordt 80% van het inkomen als maatstaf genomen voor de bepaling van de hoogte van de te verzekeren bedragen. Naast de verzekering op basis van de hoogte van het inkomen is het soms mogelijk een deel van de vaste kosten van de maatschap en waarneming afzonderlijk te verzekeren (vaste kostenverzekering/waarnemingsverzekering).

 2. Arbeidsongeschiktheidscriterium
  De arbeidsongeschiktheidscriteria zijn:

  • beroepsarbeidsongeschiktheid; hierbij wordt beoordeeld in hoeverre verzekerde zijn verzekerde beroep niet meer kan uitoefenen

  • passende arbeid; hierbij wordt beoordeeld in hoeverre verzekerde ongeschikt is voor arbeid die bij zijn opleiding en vroegere werkzaamheden past

  • gangbare arbeid; hierbij wordt beoordeeld in hoeverre verzekerde ongeschikt is voor algemeen geaccepteerde arbeid, niet gerelateerd aan arbeid of ervaring

 3. Tariefvormen
  Gekozen kan hierbij worden uit verschillende tariefvormen.

  1. Standaardtarief
   Bij het standaardtarief (per € 1.000,-- verzekerd bedrag) bij aanvang van de verzekering vastgesteld op basis van de leeftijd van verzekerde. Hoe ouder de kandidaat-verzekerde, hoe hoger de aanvangspremie. De premie blijft gedurende de looptijd gelijk en stijgt ook niet bij het ouder worden van de verzekerde. De verzekeraar reserveert als het ware een deel van de aanvangspremie voor slechtere tijden bij het ouder worden van de verzekerde.

  2. Leeftijdsafhankelijk tarief
   In tegenstelling tot het standaardtarief met gelijkblijvende premie, kent het leeftijdsafhankelijk tarief een variabele premie (per € 1.000 verzekerd bedrag). Elk jaar wordt de premie aangepast aan het risico van de dan één jaar ouder geworden verzekerde. Of de verzekering nieuw wordt afgesloten of al vele jaren loopt, maakt niet uit. De premie is rechtstreeks aan de werkelijke leeftijd van verzekerde gekoppeld. In het algemeen is de premie laag op jonge leeftijd en stijgt zij daarna elk jaar. Zo rond de 45-jarige leeftijd komt zij boven de premie van het standdaardtarief. Deze stijging gaat verder tot de eindleeftijd.

  3. Uit het standaard- en het leeftijdsafhankelijk tarief is het combitarief ontstaan.
   Dit tarief is een combinatie van beide bovengenoemde tarieven.De combinatie leidt er toe dat op jonge leeftijd een lager tarief blijft bestaan, maar de premiestijging van het budgettarief op latere leeftijd wordt vermeden.

 1. Eigen risicotermijn
  Gekozen kan hierbij worden uit een eigen risicotermijn van 1, 3, 6, 9, 12 maanden. Naarmate de termijn van de eigen risico langer is, wordt de premie voor de arbeidsongeschiktsverzekering lager.

 2. Eindleeftijd van de verzekering
  De verzekering kan worden afgesloten tot een eindleeftijd variërend van 35 tot 67 jaar. Een en ander is afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende verzekeraar.

 3. Overige polisvoorwaarden

Contractsduur

Kan variëren tussen de 1 en 5 jaar

Termijnbetalingen

Maandelijkse, driemaandelijkse en jaarbetaling is mogelijk

Indexatie

Indexatie van de uitkeringen is mogelijk, maar heeft tot effect dat er een opslag op de premie plaatsvindt

Vormen indexatie

Gelijkblijvend: het verzekerde bedrag en uitkering blijven gelijk Stijgend: het verzekerde bedrag blijft ongewijzigd. Uitsluitend in geval van arbeidsongeschiktheid stijgt de uitkering jaarlijks met 3 procent Klimmend: het verzekerde bedrag en uitkering stijgen jaarlijks met 3 procent

Premievrijstelling

Afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt een premievrijstelling verleend

Welke keuringsinstantie?
De medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij keurt de medicus zodra het aanvraagformulier is ontvangen. De keuring vindt plaats voor het in de verzekering gekozen arbeidsongeschiktheidscriterium. Dit gebeurt aan de hand van de drie hierboven genoemde arbeidsongeschiktheidscriteria.

Hoe steekt de acceptatie procedure in elkaar?

Het aanvraagformulier
Het aanvraagformulier bestaat uit drie gedeelten: een algemeen deel, een verzekeringstechnisch deel en een medisch gedeelte. Bij het algemeen gedeelte moeten de gegevens van de kandidaatverzekerde worden ingevuld (naw-gegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit). Het technisch deel gaat meer in op vragen als: de gewenste dekking, beroep van de verzekerde, dagelijkse werkzaamheden, aantal uren arbeid per week, beroepsopleiding en werkervaring, inkomen, andere gesloten inkomensverzekeringen, hobby,s en sporten. Het medisch gedeelte wordt hierna behandeld.

Medische beoordeling
Voor de medische beoordeling is in eerste instantie een gezondheidsverklaring vereist. Daarnaast eist de verzekeraar in een aantal gevallen een nadere medische keuring, eventueel aangevuld met een bloedonderzoek en internistische keuring bij verzekerde bedragen boven een bepaald bedrag.
De medische adviseur kan, als daartoe aanleiding bestaat, aanvullende informatie opvragen bij de kandidaat-verzekerde. Alle medische keuringen moeten worden verricht door een arts, die niet de huisarts is van de kandidaat-verzekerde. De kosten van de keuring komen voor rekening van de verzekeraar.

Na de keuring kunnen zich drie situaties voordoen:

 1. De medisch adviseur kan beoordelen dat hij/zij voldoende gegevens heeft waaruit blijkt dat normale acceptatie kan volgen. De kandidaat-verzekerde wordt geaccepteerd;

 2. De medisch adviseur komt met een voorstel voor verhoogde premie en/of beperkingen in de dekking als gevolg van een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico;

 3. De medisch adviseur beschikt nog niet over voldoende gegevens en stelt aanvullende vragen aan de keuringsarts, de huisarts of de behandelend specialist.

Het acceptatievoorstel
Een acceptatievoorstel kan als volgt luiden:

 • aanvraag accepteren onder de normale voorwaarden

 • de aanvraag accepteren met beperkte voorwaarden (premietoeslag, verlengde eigen risicotermijn, verlaging van de eindleeftijd, clausule voor het uitsluiten van met name genoemde aandoeningen)

 • afwijzen van de aanvraag

Voorlopige dekking
De verzekeraar verleent vanaf het moment van ondertekening van het aanvraagformulier veelal gratis een voorlopige dekking aan de kandidaat-verzekerde als deze:

 • In Nederland woonachtig is.

 • Volkomen gezond en zonder gebreken is.

 • Niet ouder is dan 50 jaar.

 • Niet elders particulier verzekerd is.

 • Niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens-, of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd.

De voorlopige dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum mits het aanvraagformulier na ondertekening binnen 3 x 24 uur daarna door de verzekeraar is ontvangen. De maximale duur van de dekking is circa 90 dagen. De maximale uitkeringsduur is beperkt en mede afhankelijk van de gekozen eigen risicotermijn.

Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid?
Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor verzekerde beperkt is in zijn beroepsmatig functioneren. De verzekeraar stelt het bestaan van deze stoornissen vast aan de hand van rapportage van door de verzekeraar aangewezen deskundigen.


© 2004 - 2013, MedFind, FinanciŽle Dienstverlening voor Medici